Telegram van den Tsaar aan den Duitschen keizer, waarin hij meedeelt dat de militaire maatregelen in Rusland hun loop moeten nemen. De Keizer antwoordt teleurgesteld. Intusschen komen in Duitschland berichten dat de algemeene mobilisatie van leger en vloot in Rusland in vollen gang is. Duitschland eischt van Rusland, bij ultimatum, dat binnen 12 uur afloopt, de mobilisatie te staken en vraagt aan Frankrijk, of het ingeval van een oorlog met Rusland neutraal zal blijven. Op denzelfden dag reeds wordt te Nederland de mobilisatie belast. België mobiliseert gedeeltelijk. In Duitschland wordt de ‘oorlogstoestand’ afgekondigd. Oostenrijk mobiliseert nu ook tegen Rusland.