De Duitschers beginnen het offensief tegen Antwerpen. Tot dusver hadden de Duitschers Antwerpen laten liggen. Meermalen had het garnizoen stoutmoedige uitvallen gedaan en was daarbij in de nabijheid van Brussel doorgedrongen. Nu het front in Frankrijk door de boven beschreven pogingen tot omtrekking van de bondgenooten hoe langer hoe meer naar het Noorden zich begint uit te strekken, loopen de Duitschers gevaar door een offensief der bondgenooten, steunend op Antwerpen, in de verbindingslijnen te worden bedreigd. Zij besluiten nu met een nieuw leger deze bedreiging te voorkomen Antwerpen in te nemen, en hun eigen aanvankelijke omvattingsbeweging, verder Westelijk, langs de kust te herhalen.

De Dardanellen worden gesloten. Dit besluit van de Turksche regeering heeft voor het verdere verloop van den oorlog verstrekkende gevolgen. Immers hierdoor wordt de voornaamde verbinding tusschen Rusland en zijn bondgenooten afgesneden. Rusland kan voortaan zijn toevoer slechts krijgen over Siberië of (*).

De hoofdstad van Kameroen heeft zich overgegeven.

 

* onleesbare tekst