Het feit heeft plaats gehad den 25 Februari 1915

Gezien en toegestuurd aan den Heer Ambt. bij de politierechtbank alhier.

Antwerpen den 28 Februari 1915

Ten jare 1915 den 25 februari enz. ontvangen van onzen agent Debruyn Hector, het volgend Vlaamsch verslag.

“Op bovengemelde datum en uur heb ik vastgesteld dat op de schutsels staande Schoenmarkt en hoek en beddenstraat en de Twaalfmaandenstraat en hoek Lange Clarenstraat en Meir de aldaaar door de Duitsche overheid aangeplakte bekendmakingen overplakt werden door reklaam affichen van de Théatre Odéon, Kunstlei 48.

Op dezer onderhooren wij Dirks Hendrik. Hij verklaart:

“Ik heb bevel gegeven aan Praeger honderd affiches aan te plakken , maar geen last met de duitsche overheid wilde te meer ik heb toelating om de 400 geplaatste borden van de Scala te gebruiken. Hij moest over geene affiches plakken.”

Praeger Martijn ( z.k.) Hij verklaart:

“Het schutsel lange Clarastraat heb ik laten plaatsen en bekostigd. Het hoort mij toe.Ik heb een gebrekkige jongen van 18 jaar oud, er mede gelast die buiten mijne wete en waarschijnlijk buiten zijne wete, de affiches der duitsche overheden heeft overplakt. Ik zal de les goed opleggen voor ’t vervolg, hetgeen niet meer zal gebeuren.

Ik neem voor ’t oogenblik alles op mij ingeval vervolgingen plaats moeten hebben.Van het bovenstaande enz.”

Waarvan akte gedaan & gesloten te Antwerpen op 27 februari 1915

(get) Lelen