Kommandator.
8441 IIb.
Antwerpen, den 22 Juli 1915.

Haastig!

Aan den Heer Burgemeester van Borgerhout.

Tengevolge van de volstrekt ongeoorloofde samenscholingen van volk, die plaats hebben gehad op 21 dezer, in verscheidene straten, wordt er bevolen:

1°) Van heden af moeten alle drankhuizen (hotels, restaurants, cafés enz.) kinema’s en winkelzaken om 9 uur ’s avonds (Duitsche tyd) sluiten.
2°) Die drankhuizen alléén mogen tot 11 uur ’s avonds (Duitsche tyd) open zyn, die eene schriftelijke toelating hebben van de Kommandatur.
3°) Het verkeer der electrische trams moet om 9,30 uur ’s avonds (Duitsche tyd) geschorst worden. Na dien tys mag er geeb rytuig meer ryden.

Ik verzoek om onmiddelyke bekendmaking dezer voorschriften en trek er uwe aandacht op, dat de stad verantwoordelyk is voor de strengste uitvoering.
Voor nummer 2 komen er voor uwe gemeente geene drankhuizen in aanmerking.
Ik verwacht spoedige mededeeling over hetgeen werd uitgevoerd.

De Kommandant,
Vryh. v. Bodehausen,
Generaal-majoor.

1212#674