Provincie Antwerpen.
Arrondissement Antwerpen.
Gemeente Stabroeck
N°241
Voorwerp: Draadversperring. Lijk.

Stabroeck, den 2-9-1915.
Aan den heere Burgemeester te Antwerpen.

Mijnheer de Burgemeester,

Wij hebben de eer u het volgende ter kennis te brengen:
Heden is alhier tusschen de draadversperring nabij de Hollandsche grens het lijk gevonden van den genaamde De Proost Frans, miliciaan van 1884, vroeger soldaat bij het 11e linieregiment.
Deze is zoo het schijnt woonachtig te Antwerpen, Vleminckveld n°50. Wees zoo goed zoo mogelijk de familie te verwittigen, en ons alle inlichtingen noodig van het afmaken der overlijdensakte te laten geworden.
De begrafenis van het lijk zal, zoo het door de familie niet wordt opgeeischt, plaats hebben op zaterdag 4 dezer rond 6 ure namiddag.
Aanvaard, mijnheer de Burgemeester de verzekering onzer bijzonderen hoogachting.

Namens het Gemeentebestuur.
De Burgemeester,
L. Verhoeven.

Bij verordening,
De secretatis,
Van den Limos