Afzender: U. v. W

Geadresseerde: Monsieur Buyssens, Cheminot Belge, Bureau du matériel à Rouen (rive gauche) (seine inférieure)

 

Den 23sten September 1915

 

Waarde Vriend Buyssens!

Vergeef ons indien wij u zoolang op antwoord deden wachten, maar de hoop u verblijdend nieuws te kunnen sturen, deed ons altijd ons schrijven verdagen… Wanneer zal dan toch eindelijk het uur der bevrijding slaan? …

Wat ons in uwen brief het meest verontwaardigd heeft, is wel het schandelijk gedrag van die statieoverste van Nieuwpoort! Het is trouwens niet het eenige schelmstuk door dien onmensch bedrevenen wij bekennen dan ook rondborstig, dat het ons genoegen doet te weten dat hij de welverdiende straf niet ontloopen is, want hij zelf werd gemeten met de maat waarmede hij zijne medemenschen zoo meedoogenloos uitgeweten heeft.

Wij hopen, Vriend, dat die zwervelingtocht en de overplanting in Frankrijk, uwe gezondheid en die uwer achtbare gade en kroost niet te veel geschokt mogen hebben.

U schrijft ons dat Mr. Uw broer nog steeds op het front vertoeft. Is hij reeds bevorderd? Ik vraag u dat, nadat Van Wynsberghe sinds ettelijk zoeken in Gaillon is, waar hij zich voorbereidt tot het examen van onderluitenant. Sinds maandag l.l. zijn we ter statie Moerkoek, dat is een zijdebuigsche sprong maar wanneer zullen wij toch vooruit mogen? Onze minzame groeten aan uw geachte levensgezellin en eenen goeden dag aan het spruitje.

Een warme handdruk van ver…

U. van W.