Ten jare 1915 den 31 October

Voor ons Coopman Karel, adjt commissaris van politie behoorlijk afgevaardigd is verschenen Langohr Jan Jos, gemeenteraadslid , geboren te Antwerpen 26 februari 1876, residerend te Antwerpen, Bisschopstraat 57, en doet ons de volgende verklaring in ’t vlaamsch.

Dezen namiddag heb ik sinds 4 uren gehoord dat het orgel speelde in de danszaal “Keizershof” gelegen Offerandestraat n° 44. Daar ik in de Bisschop straat woon, en de achterkant der gezegde zaal bijna aan mijne woning paalt, hoor ik zulks gemakkelijk. Ik heb dan vastgesteld dat er in deze zaal te dansen gegeven werd, met de straat deur tegen aan, en er geld aan ontvangen werd.

Huysmans Jan, danszaalhouder geboren te Nieuwvosmeer (Holland) den 7 December 1875, wonende te Antwerpen Offerande straat n° 44 zegt in ’t vlaamsch.

Zoowat 14 dagen geleden hebben bestuursleden der maatschappij “Het liberaal werklers verbond eigen kunst” gevraagd om op 31 october een bal te mogen geven ten voordeele hunner ziekenkas. Ik heb des aangaande geschreven aan de Duitsche Overheid om toelating te bekomen. Ik heb in den waan verkeerd dat zulks voldoende was om het bal te mogen openen. Ik heb geen geschreven toelating bekomen.

De Heer Langohr die tegenwoordig is zegt in ’t vlaamsch.

Ik ben algemeen voorzitter der gezegde maatschappij, en kan u verzekeren dat geen vraag om bal te geven, door onze maatschappij gedaan werd.

De heer Van Wassenhove Eduard, voorzitter der afdeeling 6e wijk en Timmermans Petrus, bestuurslid hier tegenwoordig kunnen mijnen gezegdens bevestigen.

Van Wassenhove Eduard, geboren te oostakker den 15 Februari 1854, wonende te Antwerpen Diepestraat n° 122, en de genaamde Timmermans Petrus Constant , geboren te Antwerpen 12 april 1866, er wonende Everaertstraat n° 124, bevestigen de verklaring gedaan door Langohr Jan Jozef.

Van Grieken Frans, politie agent aan de 5e wijk zegt in ’t vlaamsch.

Dezen avond om 9 uren heb ik vastgesteld dat er gedanst werd op orgelmuziek in de danszaal “Keizershof” offerandestraat 44 gehouden door Huysmans Jan, er werd 25 centiemen inkomgeld ontvangen aan het winket; de dansen worden gratis gegeven. De lokaalhouder zegde mij, dat het bal gegeven werd door de maatschappij, “het Liberaal Werkersverbond” met toelating der Duitsche overheid. Er was geen enkel lid van het bestuur dezer maatschappij aanwezig. De straat deur stond tegen aan.

Huysmans Jan, ziende dat het bewezen was dat hij de dansen had gegeven zonder toelating zegde dat hij het dansen zou doen ophouden, hetgeen hij, volgens verklaring van den hoofdagent De Hesselle Frans, die door ons ter plaatse gezonden werd gedaan heeft.

Van hetgeen voorgaat stellen wij de tegenwoordige bestuurlijke akte op om aan de Heer Burgemeester te Antwerpen gezonden te worden, ten einde te dienen zooals het be…….. zal.

Waarvan akte, datum als boven.

Get, Coopman