Afzender: H.J. Arnouts, A. Goemaerelei 97, Antwerpen

Geadresseerde: Mijnheer Huybregtse, Zalmhaven 21a, Rotterdam, Holland

 

Beste Telesfore, Therese en Bout de Jan,

Ik heb uw postkaart ontvangen alsook de portretten (niet die van Feu). Ge hebt wel gedaan die te zenden, want waarlijk we begonnen te twijfelen aan het bestaan van Therese. Kunt ge haar niet aanzetten de pen in de hand te nemen om ons den staat harer gezondheid te laten weten. Ge ziet er beiden allerbest uit.

Ge vraagt ons naar nieuws. Wat zal ik u schrijven? Later zullen wij elkaar veel te vertellen hebben. Gij wat ginder wij wat hier gebeurd is.

Gelukkige tap! Gij hebt veel werk en ik moet een parasieten leven slijten. Werken is gezond (maar geene afmatting, dus opgepast!) vooral wanneer het afgewisseld wordt met eene reisje naar de hoofdstad. Ik hadde de kijkers willen zien van de Feu. Een event in zijn zieltjes leven! En wat zal hij later praat verkoopen bij zijne schoolmakkers hier!

De kwestie uwer huurlingen vordert niet. Zooals reeds geschreven heb ik de zaak in handen gegeven van den bondsdeurwaarder.

 

Rik.

 

II.

 

Beste,

Deze heeft het vonnis gelicht en beteekend, maar zij hebben nog niets betaald en ik in eere te mogen geloven, dat er geen geld is. Uw recht voor later schijnt mij geheel voorbehouden. Ik verwacht niet dat ik er spoedig zal in gelukken, het huis te verhuren. Misschien in perceelen, maar wat zal dit opbrengen? Men durft 25/30 frank bieden.

Wilt ge bij gelegenheid eens bij den scheepsmakelaar Hurek binnenloopen en mijne komplimenten doen aan Mr. Walter Flint, den soone van mijne overleden baas. Ik heb deze week zijn zuster en schoonbroeder gesproken die zijne mama gaan vervoegen en hem ook doen groeten.

En nu iets zeer ernstig. De oudjes zijn hier gebleven gedurende de schrikkelijke dagen. Als dan heeft vader eene zorgwekkende ziekte op de waterorganen opgedaan, welke nog meer verwikkelingen heeft doen volgen. Hij heeft veel geleden. Ge zoudt hem niet meer herkennen. De flinke man van vroeger is vee geworden: een oud versleten mensch.

 

Rik.

 

III.

 

Beste,

Sukkelachtig, moeilijk te been en zwak van de oogen. De dokter verklaart dat het hele organisme geschokt is en hoewel het nog niet zoo erg is vrees ik toch, dat zoo deze toestanden nog langer duren, gij hem niet meer zult weerzien. Nog eens zo erg is het wel niet, maar ge weet een oud gebouw stort gemakkelijk in. Voeg erbij dat oom Piet verleden week gestorven is wat wij hem nog niet hebben durven meedeelen. (Gelieve de familie, Gravenstraat 85, Helder, uwe deelneming te zenden).

En nu, wel ja nu. Is het oogenblik tot verzoening nog niet gekomen? De treurige tijd die allen teistert, moet vele wonden heelen, moet medelijden wekken tegemoet de ergste vijanden. Zelf… en vooral van kinderen tegemoet ouders. Komaan, eene goede beweging, eene beweging waarop men later met fierheid en gemoedsrust kan wijzen! Wie onzer heeft geen kwaad gedaan, wie is niet schuldig en wie vrij van zonden is werpe den eersten steen.

 

Rik.

 

IV.

 

Beste,

Komaan! Ik doe een beroep op uw goed hart. Ge zijt ook ouders. Maar waartoe nog meer! Ik ben overtuigd, als ware ik het zelf, dat gij balsem zult leggen waar die zeker zoo heelzaam zal werken. Schrijf hen een hartelijk woordje, zooals gij dat kunt en wees verzekerd dat gij opbeuring zult verwekken. Let wel, ik dramatiseer niet. Ge kent me, maar nogmaals ge zult eene goede daad verrichten en levenslang voldoening smaken… en allen zullen u dankbaar zijn. En waarlijk ze vragen gedurig naar u driëen.

Niet langer in staat de huishuur der Beeldekensstraat te betalen (de huisbazin heeft hen niet lief behandeld) hebben ze eerst het Joostengesticht bewoond, wat wij niet langer mochten noch konden dulden te minder daar vader er zwaar door geleden heeft. We hebben frank beraad gehouden en betalen nu hun kwartier, Rotterdamstraat 64, en onderhoud.

Bij gelegenheid der 50ste verjaring van hun huwelijksdag…

 

Rik

 

V.

 

Beste,

…hebben wij onder ons een intiem feestje ingericht wat de luidjes heel wat genoegen geschonken heeft. Er is dan ook veel over u gesproken.

 

Met vele kussen en groeten van allen uw

Rik

 

Hebt gij nog verder nieuws van Optatus?