Mees Joseph geboren t/s den 13 april 1873, wonende t/s, Lange Veldstraat 90, dokwerker, weerstand en slagen aan de politie hebbende eene onbekwaamheid tot werken veroorzaakt, openbare dronkenschap.

Getuigen:

Matthijs Jan, agent opziener.

2) Verbraecken Emiel.

3)Breuringer Petrus, agent der burgerpolitie aan de 5e wijk gehecht.

Ten jare 1915

Wij Mortelmans August adjt com enz., hebben van Matthijs Jan, agent opziener, Verbraecken Emiel en Breuringer Petrus, agenten der burgerpolitie aan de 5e wijk gehecht, het volgende verslag ontvangen, in de vlaamsche taal:

Den 8e November, om 1 ½ namiddag, van dienst zijnde aan het lokaal van de soepbedeling op de Deurne plaats werden wij voordurend lastig gevallen door den genaamden Mees Joseph (ruimer op kant vermeld), dewelke in dronken toestand zijnde, geen gevolg gaf aan onze waarschuwingen. Toen zijn wij verplicht geweest hem ten politiebureele te geleiden; maar hij bood zulke hevigen tegenstand, sloeg en stampte ons, waar hij ons raken kon, zoodat hij met de medehulp zijner omstaande vrienden er in gelukte uit onze handen te ontsnappen, en weg te vluchten. Ik Breuringer werd door de woesdaard zoo hevig op de rechtervoet gestampt, dat drij teenen gekwetst werden, en mijnen dienst heb moeten staken. Wij hebben zij roepkaart ontnomen, die ons zijnen naam deed kennen.

Mees Joseph, daarna ontboden en onderhoord, zegt in het vlaamsch:

Ik was niet dronken, het was slechts flauwte. De agenten hebben mij achteruit gedreven, ik zegde dat ik op mijnen toer ging. Ik heb de agenten niet geslagen of gestampt, misschien kan ik doordien de omstaanders duwden, den agent op den voet getrapt hebben.

Ik ben niet gaan loopen, door het gedrang ben ik van de agenten weggeduwen.

De burgeragent Breuringer heeft door de kneuzingen aan den rechtervoet, eene onbekwaamheid tot werken gehad van vier dagen.

Hierbij was een geneeskunndige getuigschrift afgeleverd door doktor Van Opstal.

Van hetgeen voorgaat hebben wij het tegenwoordig proces-verbaal opgesteld om aan den Heer prokureur des Konings te Antwerpen verzonden te worden.

Waarvan akte t/s den 16 November 1915

Get. Mortelmans