Stad Antwerpen.
College van Burgemeester en Schepenen en intercommunale commissie.
Zitting van woensdag 15 december 1915.
Beraadslaging.- Proces-verbaal.

De heer Burgemeester deelt mede, gezien de belangen der openbare orde in de heerschende moeilijke omstandigheden, dat hij, ten minste voorloopig, de volgende gedragslijn volgt in zake feestelijkheden:

  1. Ten opzichte van intieme feesten, door maatschappijen of particulieren ingericht, wanneer geene publiciteit gemaakt of geen bijdrage van het publiek gevraagd worden, worden geene maatregelen genomen;
  2. Voor de inrichting van liefdadige feestelijkheden, van welken aard ook, wanneer het publiek er bij uitgenoodigd wordt, tegen betaling, of collecten gedaan worden, zal bij voortduring geene toelating verleend worden;
  3. Bals en openbare muziekfeesten, in herbergen of openbare lokalen waar drank verkocht wordt, komen onder denzelfde maatregel.

De politie stelt telkens een proces-verbaal op bij overtreding. Het is wel verstaan dat, wanneer het theatervoorstellingen of voorstellingen, die daarmede gelijk staan betreft, zonder het karakter van een openbaar liefdadigheidsfeest, ook niet wordt tusschengekomen, tenzij ander door het College wordt bevolen.[…]

Bij verordening;                                               Het College,
De Secretaris,                                                  (g.) J. De Vos.
(g.) H. Melis.