Stad Antwerpen.
College van Burgemeester en Schepenen
Zitting van zaterdag 18 december 1915.
Beraadslaging – Proces-Verbaal

Weldadigheidsfeesten.-
De heer Schepen Strauss heeft den heer Majoor von Wilm een woord getoetst aangaande de weldadigheidsfeesten. Er zou middel zijn een basis van verstandhouding te vinden, op dezen voet, dat weldadigheidsfeesten enkel zouden toegelaten worden op voorwaarde dat de leden der inrichtende vereenigingen zelf hun inkom zouden betalen, en dat er 75% der kosten ten goede van het liefdadig doel zouden komen, mits vaststelling van een minimumopbrengst, van een te bepalen som, Frs 500.- b.v., waarvoor de inrichters zouden instaan.
Het punt wordt in beraming gehouden en zal verder onderzocht worden, zooals voorzien in de laatste zitting.

Bij verordening:                                                             De Burgemeester
De Secretaris