Ten last van Jan Harenewijck Maria,  geboren op 1-2-1891, wonende Maatstr 6, huishoudster, 2e) Nagels Maria Leonora, geboren t/s 24-5-1893, wonende Dambruggestr 98, werkvrouw. Beide beticht met beleedigingen.

Ten jare 1916, den elfden Januari, om 1 ¾ ure namiddag.

Wij Mortelmans August, adjunkt commissaris enz., ontvangen van Nagels Maria Leonora, vrouw Bogaerts, geboren te Antwerpen 24 Mei 1893, er wonende Dambruggestraat 98, werkvrouw, de volgende klacht:

Mijnen man Bogaerts Petrus Eduard, heeft mij sedert 4 weken verlaten, en is bij zijne ouders in de Trapstraat 14, gaan inwonen; wij hebben elk één kind genomen. Hij loop met eene gehuwde vrouw en heden namiddag ontmoette ik hem er mede in de Congresstraat. Ik heb hem zijn slecht gedrag verweten en dan heeft die vrouw De Belder, wonende Maatsstraat 6, gezegd, dat ik met duitschen loop, ik heb haar verweten voor smeerlap; Ik heb geen getuigen.

Bogaerts Petrus Eduard, geboren te Merxcem, 3 Maart 1883, wonende te Antwerpen, Trapstraat 14, diamantbewerker verschijnt terzelvertijd ten bureele en klaagt:

Ik stond daarzoeven in de Congrestraat met eene vrouw te spreken, die ik daar per toeval tegen kwam; mijne vrouw begon kabaal te maken en verweet mij voor smeerlap, ik verlang vervolging. Ik heb geen getuigen.

Van Horenewijck Maria , vrouw De Belder, geboren te Antwerpen 1 Februari 1891, er wonende Maatstraat 6, huishoudster die ook mede ten bureele verschijnt zegt:

Toeb ik daarzooeven in de Congresstraat stond te spreken met Bogaerts, die ik er tegengekomen was, heeft zijne vrouw beginnen kabaal te maken, en mij verweten voor smeerlap en rotzak. Ik heb dan gezegd, gij loopt met de duitschers. Ik heb geen getuigen.

Ik heb mijnen man zijn slecht gedrag verweten, ik weet niet of ik hem verweten heb voor smeerlap.

Geconfronterd houden alle drij hunne verklaring staan. De verklaringen werden gedaan in de vlaamsche taal. Van hetgeen voorgaat hebben wij het tegenwoordig P.V. opgesteld, om aan den Heer Officier van ’t Openbaar Ministerie bij de politierechtbank t/s verzonden te worden.

Waarvan akte, gesloten op 19 Januari 1916

(get) Mortelmans