Goossens Maria, vrouw D’Olieslager Floris, wonende Vlaamsch Hoofd (O.Vl.) Rijsselsche baan 67, melkverkooperster, vervalsching van melk.

Ten jare 1916, den 23 Januari.

Wij Joosten Jan, adjunkt commissaris van politie, gehecht aan de 5e wijk enz., als gevolg aan ons P.V. van staalneming n° 6 van 17 dezer verhalen dat het blijkt uit bijgaand verslag n° 47 van 19 dezer van wege den heer K. Angenot, stadscheikundige dat het staal melk genomen door Goossens Maria, vrouw D’Olieslager Floris (zie kant)  vervalscht is bevonden, door nagenoeg algemeene afrooming, en bijvoeging van ongeveer 10 % water.

Wij kunnen dezen uitslag de belanghebbende niet mededeelen, noch haar desaangaande onderhooren, noch haren inlichtingstaat hierbij voegen, daar zij t/s niet woonachtig is Om dezelfde reden van vervalsching laten wij het ter griffie nedergelegd staal berusten.

Waarvan akte

(get) Joosten.