Gemeentebestuur van Antwerpen, 2e bureel.
Minuut.

Nota voor den Heer L. Ritschie, overste van het 3e bureel.

De heer Burgemeester heeft, bij besluit van 25 Augustus 1914, alle dansspel verboden.
Dit verbod werd op 7 januari en 3 juni 1915, door de Duitsche overheid bevestigd.
Alle aanvragen tot het inrichten van danslessen, aan het gemeentebestuur gedaan, werden van de hand gewezen. De Duitsche overheid heeft echter bijzondere toelatingen verleend om danscursussen te houden.
Het College van Burgemeester en Schepenen besloot in zitting van 15n December 1915, proces-verbaal te doen opstellen ten laste van de inrichters van danscursussen.
Het blijkt uit eene mededeeling van de heer Schepen Franck, die deze zaak besproken heeft met den heer Gouverneur Frhr/ von Huene, dat geene processen-verbaal meer mogen opgesteld worden.

Het Gemeentebestuur weigert steeds alle vragen tot inrichting van danscursussen.