Afzender: Télesphore en Thérèse Buyssens-Levering, Calais
Geadresseerde : Kamiel

Beste Kamiel,

Het zal u misschien verwonderen dat we u tot hiertoe nog geen enkel woordje nieuws gestuurd hebben, maar dat is eenvoudig te wijten aan de moeilijkheden die we ontmoet hebben om een woonst te vinden; eindelijk toch hebben we een huisvesting, rue Littré nr 2.

Mijne vrouw vindt dat het leven te Calais beterkoop is dan te Rouen, zoo niet voor brood, kolen en vleesch, dan toch voor alle andere artikelen, in bijzonder voor visch; en daar mijne vrouw een felle liefhebster is van haring en andere zeedieren en watervogels, zoo bevindt ze zich betrekkelijk in haren schik.
Maar nogtans is ze benauwd voor een andere soort van vogels, namelijk voor Duitsche vliegmachienen: gelukkig blijven ze voorlopig achterwege, maar zal dat altijd zoo zijn?
Het zoontje gaat opnieuw naar school en leert nog altijd wel.
En wat mij betreft, ik ben werkzaam als statie-ouderoverste, mijne Belgische bediening; doe opvolgentlijk 14 dagen dagdienst en evenveel wachtdienst, met 2 rustdagen per maand, ben heel tevreden op mijn werk en heb, evenmin als vrouw en kind, over de gezondheid niet te klagen: en dat is het voornaamste!

Maar hoe gaat het met u, beste Kozijn? Hoe staat het met uwe zaakjes: vinden uwe wafeltjes vele koopers? “Geneert” ge u nog altijd in uwe nieuwe woonst?
We hebben van Optatus nog maar eenmaal nieuws vernomen, en bitter weinig. Volgens hij schrijft, stuift het er op ’t front. Dat zal ook de reden zijn waarom hij tot hiertoe geenen tijd gehad heeft zich met de familiezaak , die u zoo zeer aanbelangt, behoorlijk bezig te houden: alleszins, hij rept er geen woordje over.
In de hoop dat gij en uwe Poperingsche familie nog altijd in goede gezondheid verkeert, en met den wensch dat alles in uwe nieuwe betrekking moge afloopen naar uw verlangen, zoo groeten wij u alle drie om ter hartelijkst.

Télesphore – Thérèse
Fam Buyssens-Levering
Rue Littré nr 2
Calais