Afzender: Télésphore Buyssens, Calais
Geadresseerde: Gijsens

Vriend Gijsens,

Uw brief van den 16e dezer heeft me veel genoegen gedaan.
Wat u zegt over den H. Slembrouck is eene hem verdiende hulde, en het verblijdt me dat u zijne vaderlandsche bemoeiingen zoo hoog schat.
Ik wensch u alle heil voor de toekomst en verzoek u tevens mijne hartelijke groetenissen te willen aanvaarden.

Uw vriend
T. Buyssens.
Sous-chef de station belge
À Calais Vieux Bassin.