VERORDENING BETREFFENDE HET ZENDEN VAN
LIEFDEGIFTEN AAN DE KRIJGSGEVANGENGEN

De in Duitschland geïnterneerde Belgische gevangenen worden goed en ruimschoots gevoed en behoeven de uit België toegezonden liefdegiften volstrekt niet tot hun levensonderhoud. Anderzijds is het stilaan moeilijker geworden in het in het onderhoud der armere Belgischen bevolking te voorzien, zoodat een noodeloos uitvoeren van de onontbeerlijke levensmiddelen niet langer kan worden geduld. Ik bepaal daarom wat volgt:

I. Van den 1n April 1916 af mogen niet meer dan EEN pak van 5 Kg, en als brief EEN pakje van 500 gram PER MAAND aan elken in Duitschland geïnterneerden Belgischen gevangene uit het gebied des Generaal-Gouvernements verzonden worden. Hetzelfde geldt voor de niet-Belgische gevangenen, die voor den oorlog hunne vaste burgerlijke woonplaats binnen het gebied des Generaal-Gouvernements hadden, of naaste verwanten aldaar hebben.

II. De pakken en pakjes mogen geen vleesch, vleeschpreparaten, vet en suiker, zoomin als brood, koek en andere uit meel vervaardigde eetwaren inhouden. Evenwel blijven groenten en verduurzaamd fruit, vischpreparaten en chocolade, naast andere genotmiddelen, sigaren en dergelijke, ook verder toegelaten. De voorwerpen waarvan de verzending bij vroegere verordening verboden werd, blijven voor als na verboden uitgenomen drukwerk, waarvan de verzending in brief of vrachtpakjes voortaan toegelaten is, zoover de inhoud ervan niet over den huidigen oorlog handel noch tegen Duitschland gericht is. (Het onderzoek geschiedt door de censuur in het kamp.)

III. Wie opzettelijk of uit nalatigheid in strijd met de bepalingen deze verordening handelt, wordt met ten hoogste 1000 mk. boete gestraft, die voor onbemiddelden door ten hoogste 2 maand gevangenzitting vervangen wordt.

De plaatsvervangende Generalkommandos in Duitschland zijn verzocht geworden, de boventallige pakken en pakjes in beslag te nemen en naar eigen goedvinden ten nutte te maken. Met pakken en pakjes die verboden voorwerpen bevatten wordt op dezelfde wijze te werk gegaan. Het verzenden van liefdegiften wordt voor als na door de ‘Agence belge de renseignements’ en hare hulpkantoren bezorgd.

Brussel, den 17n Maart 1916.

De Generaal-Gouverneur in Belgien
Frhr von Bissing
Generaloberst