2e bureel
700#558
voorwerp:

Bekendmaking

Ten einde de voeding van de bevolking te verzekeren, heb ik besloten, in aanvulling mijner vroegere maatregelen, voortaan den uitvoer van alle levens- en voedermiddelen, slachtvee erbij begrepen, mitsgaders alle zaden, meststoffen, landbouwgereedschappen uit het door mij beheerd gebied te verbieden. De voortbrengselen bovengenoemd zullen bijgevolg voor zoover zij van Belgische herkomst zijn, bestemd blijven voor het verbruik binnen het onder mij staande gebied. Alleen voor overschietende voorraden van Belgische landbouwvoortbrengselen zullen uitzonderingen op dit verbod gemaakt worden. Ik laat deze enkele uitzondering toe om te voorkomen dat de landbouw en de tuinierderij, alsook de inlandsche handel schade zou te lijden hebben, ten gevolge van een uitvoerverbod op wat reeds voor den oorlog aan het buitenland geleverd werd. Om de hier gewonnen stapels nog meer te sparen, heb ik, in weerwil van het recht, waarop ik mij krachtens artikel 52 van de Haagsche Conventie onbetwistbaar beroepen kan, voor de voeding der bezettingstroepen Belgische voorraden te gebruiken, de intendantie van het leger bevel gegeven, in het onder mij staande gebied voortaan geen opeischingen, noch onderhandsche aankoopen meer te doen van bovengenoemde voortbrengselen met het oog op de voeding van het bezettingsleger. Daar de bezettingstroepen over het gansche land verspreid liggen, wil ik de soldaten niet verbieden, elk voor zich bij gelegenheid aankoopen te doen; ik wensch den plaatselijken handel namelijk niet verstoken te houden van de verdienste, die deze aankoopen met zich brengen.

Ik vestig er bij de bekendmaking van deze, door mij nu getroffen schikkingen de aandacht op, dat al de door mij tot dusver in het levensmiddelenvraagstuk genomen en npog te nemen maatregelen, hoofdzakelijk een rechtvaardige verdeeling van alle levens- en voedermiddelen ten doel hebben, opdat de voeding van de Belgische bevolking, wat er ook gebeuren moge, verzekerd zoude wezen. Inzonderheid ook dan, wanneer in de toekomst moeilijkheden of hinderpalen mochten in de weg komen bij den toevoer van levensmiddelen.

Brussel, den 22n April 1916.-
Der General-Gouverneur in Belgien
Freiherr von Bissing,
Generaloberst