PV 826 – Vervulde plicht

Ten jare 1916, den 30 Mei

Wij Mortelmans August, adjjunkt commissaris van politie enz; als gevolg aan den plichtbrief van den Heer Procureur des Konings te Antwerpen, in datum van 28 Mei 1916, nummer 37904 en bijlage verhalen dat wij hebben onderhoord:

De Coster Nathalie, vrouw Van Triel, geboren te Hal 10 Juni 1869, wonende te Antwerpen, Dambruggestraat 182, huisvrouw die verklaart:

“Den brief dien gij mij toont en voorleest heb ik laten schrijven en aan den Heer procureur des Konings gezonden, ik bevestig de inhoud van. Mijnen man is Belgische loods, maar sedert de beschieting der stad verblijft hij in Holland, zoodat ik zonder inkomsten ben, en genoodzaakt geweest mij tot steunkomieit te wenden ten einde onderstand te bekomen. Onderstand is mij verleend geweest, maar werd reeds vroeger onttrokken, denkelijk wegens lasterende of eerrovende betichtingen die men op mijnen persoon bij het comiteit ingebracht heeft. Sedert twee maanden is de onderstand die ik terug gekregen had  wederom ontnomen. Ik heb mij te vergeefs bij de Heeren van het Bestuur gewend; ik kan mijn onderstand niet terug bekomen. Het moet dus wel zijn dat men mij bij het comiteit slecht gemaakt heeft, en onrechtstreeks heb ik dat ook vernomen. Ik wilde dus den Heer Procureur des Konings verzoeken, zijne welwillende tusschenkomst te verleenen, opdat er een onderzoek zou mogen gedaan worden om te weten wie zoo valschelijk beschuldigd heeft, en deze persoon te doen vervolgen en te straffen volgens de wet.

Daar ik geene voldoening kan krijgen bij het Bestuur en het Comiteit heeft men mij gezegd, dat mij tot den Heer Procureur des Konings moest wenden.

Ik ben eene eerbare vrouw, gansch alleen, er is niets op mij te zeggen en daarom verwacht ik wel de hulp van den Heer procureur des Konings, om mij in mijne eer te doen herstellen, daar ik min of meer de personen ken die mij dezen toer spelen.”

Na voorlezing volhardt De Coster Nathalie, en verklaart niet te kunnen handteeken.

X                                             (get) Mortelmans

Waarvan akte t/s datum als boven

(g) Mortelmans