Afzender: Télésphore Buyssens, Calais
Geadresseerde: W. Hubregtse, Rotterdam

 
Waarde Heer Hubregtse,

We hebben zooeven in dank Uw kaartje van den 12n dezer ontvangen, en met genoegen vernomen dat onze familieleden te Antwerpen het nog altijd goed stellen. U zou ons dus grootelijks verplichten, indien U volgende zinnetjes aan Arnouts wou overbrieven:

“ Beste Rik en andere familieleden! Met veel genoegen vernomen dat ge nog allen welvarend zijt, gelukkig kunnen we ons ook verblijden in eene goede gezondheid, maar waar de overprikkeling betreft, die kan bij ons slechts door een versterkt hyper of super uitgedrukt worden, dus dat is nog éen graad hooger, te meer daar we te vergeefs trachten te weten te komen wat verdwenen is: papieren, boeken, nota’s, handschriften, de vrucht van dertig jaar arbeid! Of huisraad, meubels, kleedij, en wat dies meer? Veel liever nemen we de bloote waarheid, dan voortdurend gekweld te worden door de smartelijke hoop, en bedrukt door de pijnlijke onzekerheid. Dus Rik […] Buiten dit, hoe gaat het met het huis? Aan allen goed heil van wege TTT.”

Dus nogmaals, Waarde Heer Hubregtse, ontvang met onzen warmsten dank voor Uwe bemiddeling, de verzekering onzer welgemeende hoogachting.

T. Buyssens en familie
Sous- chef de gare belge à Calais Vieux- Bassin.