Afzender: Pierre Gijsens
Geadresseerde: Télésphore Buyssens

Mijnheer Buyssens

Ik had gaarne nog eenen goeden dag komen zeggen alvorens wij uit Kales vertrokken, maar juist zegde mijne vriend mij U gepasseerd te zijn in de stad met Madame en dat gij verzekerd nachtdienst zout gedaan hebben, wij zijn daar weggegaan den woensdag middag. En in dien voormiddag heb ik nog Mr Gina gezien en mede gesproken, Hij zegde mij dat Mr De Mayer sergant major is in de compagnie Projecteur in Beaumeret, ik kon over den noodigen tijd niet meer beschikken om er eens eene te gaan, en naar t’ schijnt is Mr Van Wijnsbergen officier genoemd aan het front maar ik heb hem nog niet ontmoet.

Ik heb deze morgen den rossen Verstappen gesproken en hem gezegd dat ik u daarover gesproken had maar dat gij hoegenaamd geen betrekkingen had met hoogere officieren en daar door machteloos zijt om aan zijne vraag te kunnen voldoen, en nu dat de mannen tot 40 jaren gingen opgeroepen worden het lastig zou geweest hebben om uit het veld leger te geraken, want dat het wel mogelijk is, nog eenige dezer oude mannen bij hem te krijgen in de loopgraven als makkers, en dat de eerste plicht is, de oude soldaten waar ze geen recht op hebben eene plaats te bezorgen achter de vuurlijn, en bijgevolg de jonge soldaten in de loopgraven zullen gehouden worden om de verdediging. Ik heb met hem onderhandeld meer dan een halfuur maar ik heb niet gezegd dat ik deze woorden door u was voorgezegd, mij dunkt dat hij nu ook zijne oogen begint te openen, want hij gaf mij voor antwoord, dat de [K…] in vredes tijd rap waren om iemand te helpen, om dat ze dan van n’ anderen kant teruggeholpen wierden, tot hunnen handel, maar nu dat zij hem van den dood kunnen redden, dat ze nu den werkmans zoon nog niet zien staan, en dat hem er nu n’ lepel van binnen heeft,

Ik heb daarop geen antwoord gegeven want ik schuw zulke persoonen, om een woord van mijne lippen te laten rollen in hunne nabijheid, want ik schat de waarde van zulke lieden geheel klein, maar wel geheel gevaarlijk.

De dienstdoende rangeermeester Van Goethem is hier in Adinkerke in de 1ste sectie aangekomen, ik heb eenen brief geschreven naar het inlichtingsbureel om de inlichtingen nopens de rangeerder Ceustermont  oud rangeerder van Loegjes, ( gare au bois) waar nog niemand iets van weet, en wel gesneuveld verdacht word,

Meer nieuws weet ik voor t’ oogenblik niet,

Aanvaard Mijnheer Buyssens de beste groeten, van uwen dienaar
Pierre Gijsens