Afzender: Télésphore Buyssens, Calais
Geadresseerde: Detobi

 

Mijn beste Detobi,

Wat heeft uw kaartje me genoegen gedaan! Hoe heeft het mijne gevoelens van genegenheid die ik ten uwen opzichte altijd gekoesterd heb, wederom doen opblakeren! Hoe heeft het mijnen trotsch gevleid, als ik u hoor zeggen dat ge verlangt met mij terug te kunnen werken in Antwerpen. Ja, mijn beste, dat is ook mijn vurig verlangen. Nu hoor jongen, geen moed verloren. Courage to the last, moed tot het uiterste, zooals de Engelsman zegt. En in de hoop dat gij en uwe familie immer gezond moget blijven, zoo aanvaard mijne hartelijkste groetenissen en mijnen warmsten handdruk.

Uw toegenegen,
T.B.