Donderdag – Sedert lang reeds mogen er geene nieuwe patatten meer verkocht worden. De verkoop er van is op bevel der Duitsche overheid door de stad geregeld. Deze verkoop mag maar beginnen op 28 juni aanstaande. Elkeen is gehouden zich eenen winkel te kiezen, daar zijne patatkaart in te leveren en zal dan door dien winkel in zijne benoodigheden voorzien worden tegen 300 gr. per dag en per hoofd.

De kaarten loopen van en met juni tot en met september. Na 1 juli zullen ook geene peulvruchten meer mogen verkocht worden.