Afzender: Marguerite Hoornaert Desmytter, We Desmytter Smit
Geadresseerde: Cozen , Nicht en zoontje

Poperinghe den 20 Juni 1916

Beminden Cozen Nicht en zoontje,

Vandage hebben wij weder twee van uwen flesschen goeden wijn ontvangen en het doet ons genoegen u te mogen laten weten als dat Moeder die altijd met betere gezondheid mag drinken en ook zullen wij enfermeeren als het niet mogelijk zou zijn u een hespje te zenden indien het u aangenaam is  en indien het mogelijk is zullen wij allichte een gereed maken misschien bij een week of 4 en indien gij weet Beminden Cosen, hoe dat wij het zouden moeten doen laat het ons weten als ge noch eens schrijft want nu zijn het al rare tijden en als wij eene zenden we zouden willen dat ge ze zelf eet want het zijn goeë zwijntjes dat wij dood doen zoo dus de hespen zijn ook zoo.

Wij zijn ook kontent geweest het portret uwer vrouw te vinden in den brief dat wij verleden week ontvangen hebben en ze ziet er goed en streus uit en wij verlanghen ook tegen dat dien vreeden oorlog gedaen is om eens al onze welbeminde familie leden in goede gezondheid te mogen wederzien en indien wij het geluk mochten hebben van hier te mogen blijven zullen wij dan eens een dag feeste ouden als al onze vrienden komen waronder gilder en veel andere zullen zijn en wij zijn ook noch allen in volle gezondheid gelijk al de andere van de familie en verhopen van u ook hetzelfde zoo nu tot later

en aanvaart onze beste groeten uwe verkleefde Tante Cozens en Nicht

Marguerite Hoornaert Desmytter.
We ; Desmytter Smit
Vuerne straat N. 14
Poperinghe