2e bureel
700#807 (2/2)
voorwerp: herbergen.~ (sluitingsuur, muziek, terrassen).

Bekendmaking.

De bevolking heeft het in den laatsten tijd meermaals aan terughouding laten ontbreken. Ik breng daarom de verordening aangaande het verbod van politieke betoogingen in het openbaar in herinnering, dewelke luidt:

  1. Elke politieke betooging in het openbaar is verboden. Zijn o.a. als zoodanig te beschouwen: samenscholingen in de straten, toejuichingskreten en smaadgeroep, het sluiten van winkels, magazijnen, koffiehuizen, enz., het dragen bij afspraak bepaalde kleederen van dezelfde kleur, het dragen van kenteekends en dies meer zij.
  2. Overtredingen werden, zoover geen zwaardere straf is voorzien, met ten hoogste 6 maand opsluiting of gevangenis of met ten hoogste 20.000 mark boete gestraft. Gevangenisstraf en boeten kunnen tegelijk worden uitgesproken.
  3. De krijgsrechtbanken en de krijgsoverheden zijn tot oordeelvellen bevoegd.

Brussel, den 30n Juli 1916. Der General-Gouverneur in Belgien,
Freiherr Von Bissing,
Generaloberst.