Afzender: Télésphore Buyssens, Adinkerke
Geadresseerde: De Backer
Mijn waarde De Backer,

Heb hartelijk dank voor uwe bereidwilligheid. De correspondentie valt nu zoo druk op ’t lijf, dat ik nog maar sinds enkele dagen naar Ede geschreven heb en er dus nog geen antwoord kan aangekomen zijn. Alleszins houd ik u daarvan op de hoogte.

Vergeet verder niet dat we geen vrij briefvervoer hebben: uw brief van den 20n dezer werd me dus dubbel getaxeerd en zooveel dagen later bezorgd;

Breng mijne hartelijkste groetenissen over aan alle mij bekende Belgische cheminots, en gansch bijzonder aan Van Cauwenbergh, Bogaerts en Vermeulen.

Hopend dat ge nog altijd in goede gezondheid verkeert en het verblijf te Marek u moge bevallen, zoo aanvaard van verre
Mijnen vriendelijken groet
en dito handdruk
T.B.