Borgerhout
1212 # 687

Mijnheer de Burgemeester,

In antwoord op uw schrijven van 9 februari ll. n° 2438, heb ik de eer UEd te doen kennen, dat de monstering der honden, op 20 en 21 dezer, in de beste orde is afgeloopen. De commissie bestond uit twee soldaten en twee in graadzijnde duitsche krijgslieden, die 50 honden hebben afgenomen. Eenen achterblijver, werd verplicht zijnen hond, ’s anderdaags te Berchem voor te leiden.

Borgerhout, den 25 februari 1918
De commissaris van politie