Afzender: Louis Vanhandenhoven, Niort, Frankrijk
Geadresseerde: Télésphorus Buyssens, Adinkerke

Mijnheer Buyssens,

Mag ik zonder onbehoorlijk te schijnen dit epistel tot u richten en een beroep doende op de mij weleer betoonde vriendelijkheid, u om eenige inlichtingen verzoeken.

Dagelijks in betrekking zijnde met Mr Kind ( o/ste gibois ) zoo vernam ik heden uw adres. Ik veronderstel dus dat gij, alsook uwe familie u nog immer wel te pas zult bevinden. Tot het verdere behoud uwer, alsook de gezondheidstoestand uwer familie vorm ik dus de welgemeendste wenschen.

Op ’t einde der verloopene maand Februari ben ik hier van Engeland aangekomen. In dienst van den franschen ijzerenweg als garde- freins verdien ik tot heden mijn dagelijks brood. Een ondergeschikte toestand dus en zeer verre van ….. veredelend. Doch ’t is oorlog en dat verschoont hier alles. Van middag, dus te huis komende, werd mij eenen grooten briefomslag overhandigt, mij gezonden door Mr Libouton te Parijs. In den omslag verscheidene papieren. Voorwaarden tot een “engagement volontaire” en als nummer 1831. Daar gij reeds in dienst van ’t veldleger zijt, mag ik dus van u eenige inlichtingen verwachten?

Ik zou bijzonder willen uw gedacht kennen nopens mijnen toestand rekening houdende met de nieuwe militaire wet. ‘K heb slechts 3&1/2 jaren en val dus onder hare toepassing.
Is ’t onbescheiden u over de werking van den treindienst “cfb en campagne” te onderhouden? Zooniet, zou ik nu nog kans hebben in eene der 3 sectien opgenomen te worden, (ik veronderstel dat de sectien reeds min of meer volzet zijn. En wat zouden mijne bezigheden daar wel zijn? Treinen voeren in mijne hoedanigheid van hoofd- wachter?

Mijnheer Buyssens, ik verneem ook dat de heer Rubbens c/ch. Chef de brigade der 1ste sectie is. Moest ge hem van mij willen spreken, ik denk dat hij zich mijner nog wel zou gedenken. Ik heb onder zijne orders gestaan te Esschen en sindsdien van hem immer vele blijken van genegenheid gehad. Kunt gij door hem niet onrechtstreeks meerdere inlichtingen verkrijgen? Wel te verstaan, indien ik er u niet al te veel last door veroorzaak.

Vergeef mij, Mijnheer Buyssens, zoo vrij te zijn misbruik van uwen tijd te maken. De belangrijkheid der te nemen beslissing heeft mij over mijne aarzelingen heen gezet en lokte bijgevolg het besluit uit u te schrijven.

Wil gelooven, Mijnheer Buyssens, in de uitdrukking mijner voorafgaande dankbaarheid alsook in die mijner beste gevoelens ten uwen opzichte.

Vanhandenhoven
Louis- chef- garde belge
Rue des trois coigneaux 78 m
Niort dép.t Deux Sèvres
France