Borgerhout
1212 # 672

Aan den graaf von Wartensleben,
zivilkommissar voor het arrondiss. Antwerpen

Mijnheer de Zivilkommissar,

als gevolg aan uw mondeling verzoek heb ik de eer U volgende inlichtingen te verstrekken:
op 31/3 waren in myne gemeente 6839 werkloozen (6319 m. & 1520 vr.)
op 30/6 waren in mijn gemeente 6976 werkloozen (5516 m. & 1460 vr.)
Vermeerdering: 137

De vermeerdering vindt haren oorsprong in drie volgende feiten:
a) iedere dag worden kinderen, die hun 16e levensjaar voleind hebben, in de kategorie werkloozen opgenomen;
b) de stygende nood die meer en meer personen noopt, zich tot het steunkomiteit wenden;
c) het stilvallen van werkhuizen en fabrieken; o.a. “De Beukelaer’s Fabrieken”, Kievitstraat, Antwerpen, waar vele inwoners mijner gemeente werkten.

De Burgemeester,
(g.) Arthur Matthys