2e bureel
700#713
Voorwerp: Woekerhandel. Groenten.

Mijnheer,

In naam van velen Uwer weinig bemiddelde medeburgers, heb ik de eer, mij tot U te wenden om Uwen machtigen invloed te doen gelden tot het bekomen van eenen redelijken hoogsten prijs der melk.

Het is U misschien niet onbekend dat de prijs voor afgeroomde melk die in vredestijd 10 of 12 centiemen de lieter verkocht werd over pas twee weken tot 28 centiemen geklommen was en die op veertien dagen tijd, t’is te zeggen op dit oogenblik tot 40 centiemen de lieter gestegen is.

Met al den eerbied, U verschuldigd, Heer Burgemeester, vraag ik U of dit nog redelijk is.

Nadat sinds maanden lang ons soort van volk, door de onbetamelijkste hooge prijzen van het nuttigen van elk stukje vleesch verstoken blijft, dreigt nu, door de ongehoorde stijging van de melkprijs, ook de melk, dit onmisbare voedsel voor onze kinderen, te gaan ontbreken.

Er zou waarlijk, van hoogere hand, tusschen gekomen behoeven te worden en ik wend me dan ook tot U, in naam van de onstelbare schare, weinig bemiddelde medeburgers om paal en perk te doen stellen aan die onmenschelijke manier van prijsopdrijving.

Ontvang, Heer Burgemeester, de gevoelens mijner hoogste achting

P.Vanderhuiven
Oranjestraat 27.