PV 1178 – Verslag, Bestuurlijke akte.

Ten jare 1916 den 21 October  om 9 uren 30 ’s avonds.

Wij van Springel Louis, adjunkt opziener aan de 2e wijk gehecht, behoorlijk afgevaardigd ontvangen van onzen agent van, politie Rutsaert Gustaaf, het volgende verslag in ’t Vlaamsch:

“Dezen avond om 9 uren 20 heb ik op de Paardenmarkt bestatigd dat genaamde Van Hooydonck Augusta, geboren te Brecht op 27-2-1895, en wonende te Borgerhout Congrésstraat n° 6 naaister, bij middel van een stootwagen waaronder eenen hond gespannen, honderd kilogrammen aardappelen vervoerde en zonder in ’t bezit te zijn van een geleidebrief.

Ik heb haar ten bureele geleid.”

Van Hooydonck Augusta voornoemd verklaart in ’t Vlaamsch:

“De aardappelen hebben wij gehaald bij mijne grootouders te Brecht.

Mijne [stuk zin ontbreekt] hoeden noch schoenen noch blokken meer en wij wilden u verkoopen om het noodige voor hem te kunnen koopen.

Eene vrouw die ik niet ken, had ons eene vrouw op de Paardenmarkt aan gewezen die ze zou gekocht hebben, dit zou in n° 33 zijn.”

De moeder Van Hooydonck wonende te Borgerhout, Congrésstraat 6 verschijnt voor ons en bevestigt de verklaring van dochter. Wij hebben de aardappelen voorloopig ten bureele gehouden, en zullen ze terug geven met toelating van den Heer Burgemeester te zijner orders werd beschikt.

Waarvan tegenwoordig verslag om aan den Heer Burgemeester gezonden te worden.

Waarvan akte den 23 october 1916

get  Van springel