Afzender: Télésphorus Buyssens, De Panne
Geadresseerde: John Langeleer
My dear John!

Ziehier dus het gevraagde: een postmandaat van 40 frank. De schikking die ge voorstelt, is uitstekend. Ik had de mijnen in Calais reeds verwittigd voor uwe gebeurlijke aankomst.

De namiddagtrein in de richting Duinkerke is weer “rollend” zooals ge dat heet.
Moest ik u dus niet zien aan den eenen of den anderen trein, wel aanvaard dan mijne beste wenschen voor uwe reis: veel vermaak, maar … maar… gezond terug hoor! Il y va de l’ avenir de la race, zunne!

Zie ik u wel aan den trein, welaan dan vergast ik u op eene tweede verbale editie van den vorigen paragraaf.

Dus goed heil, en breng aan de mijnen te Calais mijne beste groeten over.
Ontvang voor u zelven ook mijnen hartelijksten handdruk.
Uw immer bereidwillige,
T.B.