PV – ten jare 1916 den 30 October

Wij Segers Frans, adjt com opziener van politie, der 2e wijk, en als gevolg van een exploot van den heer deurwaarder Van de Wal Felix, krachtens een vonnis  in adtum van 14 September 1916, 2e kant, (scheidsgereccht) in zake van De Rakkest jan Baptist, geboren te Wilrijck, den 10 februari 1844, wonende t/s, ankerrui n° 8 tweede verdiep, dewelke afwezig is, verhalen dat wij heden door onzen agent van politie Van Wonterghem, de volgende voorwerpen naar het stadsmagazijn hebben doen vervoeren te weten:

Een beddenbak – twee puulen – drij matarssen – een laken –een sargiën – vijf stoelen – een spiegel – een keukenkast met rommel – een geldbeugel inhoudende 1,07 fr – een mand met breekwaar – potten en pannen – eene stoof – een tafel – eenen tab – twee kolenbakken – twee schabben met potten – een petrolvuiur – een petrollamp – vier zweepen en partij kleergoed.

Waarvan akte datum als boven

Segers

De ondergetekende stadsmagazijnier verklaart hooger gemelde voorwerpen in ontvangst genomen te hebben.

Antwerpen, den 30 October 1916