PV 1179 – Bestuurlijke akte

Ten jare 1916 den 22 October wij Segers Frans adjunkt commissaris opziener van politie aan de 2e wijk gehecht, verhalen dat tot nu toe eene onbekende vrouw, schijnende rond de 45 jaar oud te zijn, blond van haar, gekleed met grijs kostuum, grijze pels, zwarten hoed met witte pluim, zwarte schoenen met knoppen en grijze handschoenen die zich zooals blijkt uit de verklaringen van getuigen onder een tramrijtuig geworpen heeft,  is den 22e dezer ten 6.40 s ‘avonds door dit rijtuig op de Handelslei ten hoogte van het huis 233 overreden en onmiddellijk overleden.

De dood is vastgesteld geworden door den Heer docter Derho en het lijk is naar het doodenhuis der Korte Dijkstraat overgebracht.

Van bovenstaande hebben wij het tegenwoordig verslag opgesteld om aan den Heer Burgemeester verzonden te worden ten einde te dienen zoals zal behooren.

Antwerpen den 23 October 1916

Get Segers

PV 1180 –Inlichtingen betrekkelijk eene onbekende dewelke zich heeft gezelfmoord.

Wordt in nog geen vorig proces verbaal behandeld.

Het feit heeft plaats gehad den 22 October 1916.

Gezien en toegestuurd aan den Heer Procureur des konings

Antwerpen, den 23 October 1916

Ten jare 1916 den 22 October.

Wij Segers Frans , adjunkt commissaris van politie gehecht aan de 2e wijk, behoorlijk afgevaardigd door den Heer commissaris verhalen dat wij heden rond 7 ure s ‘avonds verwittigd werden dat op de Handelslei ter hoogte van het huis 233, een tramongeluk had plaats gehad.

Wij begeven ons aanstonds ter plaats en bestatigen dat er eene vrouw onder een tramrijtuig lag dewelke reeds overreden was.

De genaamde van Leuven Jan geboren te Moll, den 17 Mei 1878, wonende t/s Justitiestraat 27 wattman, onderhoord verklaart in de vlaamsche taal:

“Rond 6.40 ure s ‘avonds komende met mijne tramrijtuig van het stapelhuis op de Handelslei in de richting van de Zuidstatie, zag ik eensklaps eene vrouw op den boulevard achter de boomen komen gelopen, wierp haren pels en handzakje ten gronden en liep onder mijn tramrijtuig dat ik onmogelijk kon doen stoppen. Op het platform stonden er geenen anderen getuigen dan eenen burgersagent.”

De genaamde Gorsele Theophiel geboren te Zwijndrecht den 23 Augustus 1880,, wonende t/s Troonplaats5, burgersagent onderhoord, doet ons in de vlaamsche taal dezelfde verklaring als deze gedaan door den wattman Van Leuven, behalve dat hij niet heeft gezien dat zij haren pels en handzakje heeft weggeworpen.

Wij hebben geenen anderen getuigen kunnen ontdekken.

De tot nu toe onbekende vrouw is rond de 45 jaar, blond van haar, grijze oogen, zij was gekleed met grijze pels, grijs kostuum zwarte hoed met witte pluim, zwarte schoenen met knoppen, grijze handschoenen. Zij was in bezit van een  zwart fluwelen handzakje met koperen slot inhoudende eenen deursleutel, eeenen gebedenboek, eenen Paternoster, witte zakdoek en eenen zwarten geldbeugel inhoudende drij vreemde stukjes (geldstukjes) een briefje van twee marken en 1,87 fr in belgisch geld.

Aan haar rechter hand had zij twee ringen in den eenen zijn de letters J.B.M.T.P., een borstspeld en twee oorstekers, op hare borst droeg zij eenen  bruinen schapulier en twee medaliën.

De dood is bestatigd geworden door den heer geneesheer Derho V. wonende Paardenmarkt 28, dewelke hij toeschrijft door vermorseling van de wielen van een tramrijtuig en het lijk is naar het doodenhuis der Korte Dijkstraat overgebracht.

Wij hebben hoogergemeld feit aan alle wijken der stad gesignaleerd en in geval van eenige ontdekking der eenzelvigheid van deze vrouw zullen wij er het Parket van verwittigd.

Antwerpen den 23 October 1916

get Segers

 

 

PV 1181 – Requisitorium

Ten jare 1916 den 22 October ten 6 ¾ s ‘avonds

Wij Segers Frans, adjunkt commissaris van politie, gehecht aan de 2e wijk behoorlijk afgevaardigd

aanzoeken den Heer Dokter Derho V., wonende Paardenmarkt 28, zich te begeven op den openbaren weg der Handelslei ten einde de dood te bestatigen van eene tot nu onbekende vrouw die zich onder een tramrijtuig had geworpen en onmiddellijk was overreden.

Voornoemde dokter heeft dadelijk gevolg gegeven aan ons verzoek.

De vacatie heeft geduurd van 7 ure tot 7 ¼ ure s ‘avondsen er komt aan den Heer dokter Derho V. eene som toe van twaalf frank ingevolge art 3 van het gemeentetarief.

De commissaris van politie

Dhaene                                                                                 (get) Segers

PV 1185 – Inlichtingen betrekkelijk eene onbekende dewelke zich heeft gezelfmoord.

Wordt in een vorig P.V. behandeld.

Het feit heeft plaats gehad 22 October 1916

Gezien en toegestuurd aan den Heer procureur des konings

Antwerpen, 24 October 1916

Ten jare 1916, den 23 October

Wij Segers Frans, adjt com van, politie, gehecht aan de 2e wijk, behoorlijk afgevaardigd door den heer commissaris en als gevolg aan ons p.v. n° 1180 in datum van 22e dezer, betrekkelijk eene onbekende vrouw, dewelke zich heeft gezelfmoord door zich onder een tramrijtuig te werpen verhalen dat deze vrouw heden door hare familieleden de genaamden 1e Beljaars Louis Jacobus, 2e Mouw Cornelia en 3e Beljaars Liza wonende allen te Borgerhout Zegepraalstraat 4 is herkend geworden als zijnde de genaamde Mouw Juliana Catherina geboren te Zegenberg (Holland) 14 October 1852, wonende te Borgerhout Zegepraalstraat 24 zonder beroep

Antwerpen, 23 October 1914

(get) Segers