Woensdag – De wegvoering der jongelingen lokt hoe langer hoe meer protesten uit. Na die der vertegenwoordigers, senators en notabelen van Antwerpen, hebben wij er eenige van kardinaal Mercier en der balie van Brussel.

Ook in de onzijdige natiën komt die handelswijze ter bespreking in de kamers. Een artikel in “Het Vaderland” komt ons verontrusten met het nieuws dat zoodra de burgerdienstplicht in Duitschland zal gestemd zijn, deze ook in de bezetten streken van kracht zal zijn op alle mannen van 17 tot 60 jaar welke dan naar Duitschland zullen gebannen worden om daar dan gedwongen het werk te doen der Duitschers welke zoodoende vrij komen voor een nieuw leger.