2e bureel
700#751
voorwerp: diefstallen en plunderingen

Het College van Burgemeester en Schepenen aan de Keizerlijke Kommandantur.

Het gemeentebestuur van Antwerpen heeft de eer de Kommandantur kennis te brengen, dat de kaaiagent Michaux, Victor, wonende Lange Dijkstraat, 4, in den nacht van 5 op 6 november om 1 uur op het Hesseplein werd aangevallen door vier soldaten, die hem deerlijk mishandelden, Michaux, victor, bekwam eene wonde aan het hoofd.

Bovendien was een politieagent op 5 november gelast met de bewaking van een opengebroken treinwagen, geladen met ledige zakken en staande op n° 22 van het Kattendijkdok. Rond 6 ½ uur ’s avonds kwamen aldaar verscheidene marinesoldaten, met het inzicht den treinwagen te plunderen, hetgeen hen door den politieagent belet werd. Om 7 uur kwamen de soldaten in grooter getal terug, duwen den politieagent ter zijde en begonnen den treinwagen te plunderen. De Politieagent wendde zich tot eene militaire wacht en drie soldaten werden hem meegegeven. Bij hunnen aankomst echter begonnen de mariniers te schieten, zoodat de agent en soldaten zich moesten verwijderen.

Ten slotte dient nog de aandacht gevestigd op het volgende feit: Den 8en November, om 9 ½ uur ’s avonds, terwijl de politieagenten Ducaju & Deelen op post waren op de Oostkaai van het Kattendijkdok bij twee geladen wagens, kwamen een achttal marinesoldaten tot hen, waarvan twee hunner hen onder bedreiging met revolver verboden zich te verwijderen. De andere soldaten braken de twee wagons open en trokken heen, beladen elk met schoenen en een kistje.

De Stad is zoo vrij de Kommandantur beleefd te aanzoeken het noodige te doen om de daders op te sporen en dergelijke feiten in de toekomst te voorkomen.

Namens het College van Burgemeester en Schepenen.