Afzender : Télésphorus Buyssens, De Panne
Geadresseerde : kozijn Victor

Mijn beste kozijn,

Heb met veel genoegen uw briefje van den 19n dezer ontvangen. Ben heel gevoelig voor de groetenissen die ge aan mij en mijne familie overbrengt van wege Heer en Mevrouw Colbert.
Verzoek u vriendelijk mijne hartelijkste groetenissen te aanvaarden, alsook die van mijne vrouw, die ik op de hoogte heb gebracht van de ontdekking: een nieuw familielid op het front. Vorm de beste wenschen voor uw behoud en vraag niet beter dan u in de statie Adinkerke te ontmoeten. Schrijf me desgevallend, zoo het u mogelijk is, dag en uur van uw vertrek en ik wacht u af aan den trein.

Tot ziens en goed heil.
Uw kozijn,
T.B.