2e bureel
700#736 (1/2)
voorwerp: Brandweer. Auto’s en materieel.

Stad Antwerpen.
College van Burgemeester en Schepenen
Zitting van dinsdag 23 januari 1917.
Beraadslaging – proces-verbaal.

Automobielen door de stad gerekwireerd in de eerste dagen der bezetting.-
Het college is van gevoelen dat de Stad, aan wie toen allerlei plichten opgelegd werden en die voor dringende noodgevallen stond, met volle recht enkele automobielen heeft gerekwireerd om de bevolen proviandeering der bezettingstroepen te verzekeren en andere verplichtingen na te komen, op een oogenblik dat alle verkeer met rijtuigen, trams, buurtspoorwegen en ijzerenwegen schier volkomen onderbroken was.
Dit standpunt zal, desnoods, ook ten overstaan der Duitsche overheid, bevestigd en verdedigd worden.

Bij verordening:
De Secretaris,
H. Melis

Het College,
J. De Vos.