58 Proces Verbaal voor beschikking get. Hanogh Margaretha geb. te Deurne den 8 mei 1904 wonende te Antwerpen Vleminckstr. 20, scholier

Wordt in geen vorig P.V. behandeld.

Het feit heeft plaats gehad 16 januari 1917

Gezien en toegestuurd aan den Heer Procureur des Konings t/S Antwerpen 19 januari 1917

Ten jare 1917, den 16 Januari om 6 ¾ s avonds(.s.) Wij Minnaert, jan Adj. Com. politie, enz. ontvangen van Schillemans Rosa, geb. te Putte bij Mechelen den 15. Augst. 1897, wnde te Antwerpen, Vlemincksestraat Nr. 20, huishoudster de volgende klachten in ’t Vlaemsch:

Dezen namiddag rond 3 ½ u kwam mijne moeder te huis, zij verkeerde in dronken toestand begon eerst een gedeelte van het huisraad te vernielen en bracht mij daarop eenen slag in’t aangezicht toe, daarna ging de ruzie voort en op zekeren oogenblik wierp zij met een mes waardoor zij mij lichtelijk aan het voorhoofd verwondde zulks gebeurde omdat er volgens mijne moeder te weinig eten over was. Moeder zou mij gaarne weg hebben. Gisteren ben ik nog bij den heer procureur des Konings geweest om te verklaren dat ik het bij mijne moeder niet meer kan onthouden.

Hanogh Margaretha stiefzuster van klaagster verklaart als volgt in’t Vlaamssch: De ruzie was aangekomen over de kwestie van het eten op zekeren oogenblik gaf mama aan Rosa eenen slag in het gezicht met het achtersten der hand maar zij heeft met geen mes geworpen indien Rosa die kleine schram aan het voorhoofd heeft dan is het misschien door den ring van mama. Deze is kwaad op haar omdat als Rosa de kans klaar klaar ziet zij er uittrekt om bij haren vrijer te gaan zitten.

Henrickse Isabella, Paulina mme Hannogh, geb. Te Antwerpen den 1. November 1871 en wnde Vlemincksestraat nr. 20, rentenierster daarover onderhoord verklaart als volgt: “Mijne dochter Rosa, gedraagt zich zeer slecht en ik ben er reeds voor op het Paleis van justitie geweest, ik heb haar in het geheel niet geslagen, ik heb enkel een tafeltje omgeworpen en indien zij een weinig gewond is aan het voorhoofd dan heeft heeft zij zulks zelf met een kwaaadheid door hare nagels in het voorhoofd te prenten. Indien zij de kans klaar ziet dan zij buiten huis om zich bij haren vrijer op te houden. Zij heeft denkelijk ook gezegd dat ik dronken was, zij is daartergoed in staat. Gij ziet nochtans dat zulks het geval niet is. De wonde dewelke Schillemans heeft is slechts eene kleine Schram.

 

Waarvan akte

(get.) Minnaerts