PV 186 – Vervulde plicht in zake Vanhoutem-Smolders

Wordt in een vorig proces-verbaal behandeld n° 152

Gezien en toegestuurd aan den Heer Ambtenaar ‘t Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank.

Antwerpen 28 februari 1917

De commissaris van politie

Ten jare negentien honderd en zeventien den zeven en twintigsten Februari

Wij Leleu Joseph, adjunkt commissaris van politie, gehecht aan de 3e wijk, enz; gevolg gevende aan het kantschrift uitgaande van den heer Ambtenaar van ’t Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank alhier, in datum van 23 februari l.l. nummer 191 en de inliggende stukken, verhalen onderhoord te hebben Smolders Louis, hij verklaart:

Ik heb inderdaad eenige doozen sardijnen nagezien, waaronder eenige goede bevonden werden, hetgeen mij deed besluiten tot de aankoop der partij. Wanneer mijnheer Van Houtem nu beweert, dat de sardijnen niet voor het verbruik moesten dienen, beweert hij het tegenovergestelde. Vermits hij zelf, alsook mijnheer Vansisteren wonende Zuiderlei 76, volmachtdrager der firma De Miranda & Bockman, in mijnen naam en voor mijne rekening de partij denzelfden dag, dat ik ze van Van Houtem kocht, in de beurs, aan 1 fr 50 door elkander aan madame Posno aanbood, hetgeen ik onder getuigen kan bevestigen. Trouwens Mr Van Houtem zegde mij ook, alvorens de partij te gaan zien. Zie vriend, daar is nu eens een paar duizend frank aan te verdienen. Mijn dunkens, kan het niet het geval zijn met onbruikbaar sardijnen.

Wat de gebombeerde doozen betreft, daar is nooit tusschen ons over gesproken en ik wil trouwens bewijzen, dat ongeveer de helft geene gebombeerde doozen zijn.

Had mijnheer Van Houtem mij over gebombeerde doozen gesproken, dan had ik daar eerst inlichtingen over ingenomen, vermits ik niet de minste kennis heb van verpakking van sardijnen en daar het nu eenmaal schijnt dat gebombeerde doozen, inderdaad niet voor menselijk gebruik geschikt zijn.

Mijnheer Van Houtem bezigde alleen het woord  ‘gebombeerde’ bij het voorleggen der faktuur en zoo als ik hier boven zeg niet wetende welke de echte beteekenis van het woord was , betaalde ik hem vol vertrouwen , zonder de minste opmerking het bedrag zijner faktuur. Verder kan ik U ook verwijzen tot mijnen advokaat Meester Hebbelijnckx Molenstraat 89, bij welke de stukken  van het dossier berusten. De sardijnen berusten voor het oogenblik Ambtmansstraat 9

Na voorlezing volhardt en teekent met ons

(get) Smolders                                     (get) J. Leleu

Waarvan akte, gedaan en gesloten te Antwerpen op datum als boven

(get) Leleu