PV 160 – Van der Heyden Frans geboren te Lier 11 februari 1885 Lier Kroonstr 54 hovenier overtreding

Snaecken Maria Catharina Antwerpen 16 Mei 1859 Antwerpen Lange Ridderstr 67 marktkraamster

Het feit heeft plaats gehad den 10 februari 1917

Gezien en toegestuurd aan den heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie

Antwerpen den 20 februari 1917

Ten jare 1917 den 10 februari om 11 ¼ t.u.

Wij Leleu Joseph, adjt com van politie, ontvangen van onzen politieagent Lebruyn Lodewijk, het volgende verslag in ’t Vlaamsch:

Van dienst zijnde op de Oude Vaartplaats gedurende het houden der voddenmarkt, werd ik geroepen om een geschil te vereffenen tusschen eene marktkraamster, en een hovenier die met zijn  gerij een kraam stuk gereden had, en aan wie ik wederzijdsel hunne eenzelvigheid heb overhandigd. De hovenier noemt zich Van der Heyden Frans geboren te Lier den 11 februari 1885, en er wonende Kroonstr n° 54.

Verschijnt voor ons Snaecken Maria Catharina, weduwe Wuyts, zie kant, onderhoord zij verklaart:

Van der Heyden had een tijd lang met zijn gerij vertoefd voor den herberg ‘De witte beer’ op de Oude Vaartplaats.

Hij verwijderde zich met zijn gerij van de Oude vaartplaats […] niets bestond zich in den weg; van der Heyden bevond zich met nog een persoon in zijn gerij. Beiden waren beschonken. Vrijwillig en moedwillig heeft hij op mijn kraam gereden. Mijn zeil is beschadigd, twee schragen stuk, alsook de achter lat van ’t kraam en een kindervoorschootje bevuild. Te meer eene vrouw Vermeersche Mathilda was omvergereden en bevond zich onder mijn kraam. Vermeersche woont te Hoboken Heistr. n° 80. Ik heb ongeveer 80 fr schade.

Klaagster verlangt met die zaak eenige dagen te wachten om met den beticht ten bureele te komen. Op 17 februari verschijnt klaagster opnieuw, zij zegt:

Van der Heyden zal mij voor de verzekeringsmaatschappij schadeloos stellen maar hij weigert ten politiebureele te komen.

Wij hebben de getuigen noch den betichte niet kunnen onderhooren, om rede zij onze stad niet bewonen.

Van het voorgaande hebben wij het tegenwoordig proces-verbaal opgesteld, om aan den heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Politie Rechtbank alhier verzonden te worden.

Gedaan – Gesloten te Antwerpen den 19 Februari 1917

(get) Leleu