Borgerhout
1212 # 696

Aan den Heer Burgemeester der Gemeente Borgerhout.

Volgens geruchten, in de stad in omloop heeft de werkersbevolking het inzicht, wegens de levensmiddelschaarschte te betoogen en levensmiddeldepots te plunderen. Men heeft reeds gepoogd, de gebeurlyke houding der bezettingstroepen te weet te komen en te verstaan gegeven, dat deze betoogingen zich slechts tegen de plaatselyke overheden, tegen prysopjagers en woekeraars, niet tegen de bezettende macht zullen richten.

Ik verzoek U de Politie te onderrichten, dat openbare samenscholingen in elk geval aanstonds moeten verstrooid en voorgenomen betoogingen aanstonds moeten verhinderd worden. Elk soortgelyk geval moet buitendien den krygspolitiemeester aanstonds worden gemeld.

De kommandant,
get. Frhr. v. Hammerstein,
Generaal-majoor