Afzender: Télésphorus Buyssens, De Panne
Geadresseerde: kozijn Victor

Mijn beste kozijn Victor,

Zooeven heb ik een briefje ontvangen van mijne vrouw, dat me mededeelt hoe ge nooit nalaat haar een bezoek te brengen bij elken uwer doortochten te Calais. Ze is daar heel gevleid over; ook mij doet het een groot genoegen dat ge bij elke gelegenheid haar den goeden dag gaat wenschen.
Tevens moet ik u ten vriendelijkste bedanken voor de oorlogsherinneringen die ge haar overhandigd hebt. Voor iemand die veel aan verzamelingen houdt, hebben zulke herinneringen dubbele waarde.

U mijne beste wenschen toesturend voor uw behoud, zoo aanvaard mijne hartelijkste groetenissen, alsook deze van mijne familie.

Uw toegenegen kozijn,
T.B.
Groupe de l’ Exploitation des Chemins de Fer de l’ Armée Belge en Campagne.
La Panne
P.S. Hierbij gevoegd een klein postmandaatje, ten uwen gebruike.