2e bureel
700 # 1178

Mijnheer de Burgemeester,

Met uwen kantbrief van 5 Mei 1917, 2e bureel, n° 68, hebt gij mij, voor mijn beheer en dit mijner ambtgenooten, een afschrift gezonden van een schrijven van den heer Gouverneur von Zwehl, Generaal der Infanterie, op datum van 19 April 1917, aangaande:

1° het in voege blijven van drie verordeningen van den heer Generaal Gouverneur in Belgiën, betrekkelijk:

a) het verbod in de hotel, koffiehuizen en andere openbare plaatsen, dronken makende dranken (wijn en bier uitgezonderd) te schenken en te verkoopen aan Duitsche militairen en aan Duitsche bedienden van den ijzerenweg;

b) de regeling van den handel in brandewijn en gist.

2° het intrekken der verordening van 25 November 1914 van den heer Gouverneur waarbij het stoken en den verkoop van sterke dranken verboden wordt in het bereik der vesting Antwerpen.

Luidens deze nieuwe schikkingen laat dus de overheid toe dat sterke dranken verkocht en geschonken worden in de herbergen, drankhuizen, enz… uitgezonderd aan militairen en ijzerenwegbedienden. […]

Aanvaard, Mijnheer de Burgemeester, de verzekering mijner hooge achting.
De Hoofdcommissaris van politie.