2e bureel
700#778
voorwerp: geldspelen

Nieuwsblad van Antwerpen: de doppers en het spel

Een trouwe lezer van het Kiel zendt ons volgend briefje. ’T is overigens niet het eerste welk wij nopens die kwestie ontvangen.

Sta me toe van uw geëerd blad gebruik te maken, om eenen toestand aan te klagen, die ergerlijk is en alle burgers der 9e wijk verontwaardigt. Ziehier de feiten: elken zondag morgen kan men op het oude plein van Beerschot eenen troep van twintig tot dertig man zien, die daar met de teerlingen werpen om geld. Deze mannen zijn uitsluitend doppers en komen daar bijeen zoo gauw zij hun dopgeld ontvangen hebben. Let wel op, dat er niet om eenige centen gedobbeld wordt. Een, twee, tot zelfs vijf mark worden ingezet, en wanneer het baar geld verspeeld is, worden de vrije bons gebruikt.”

Hetgeen ik U nu zeg, zal elke bewoner van het Kiel U kunnen bevestigen. Waar de doppers al dit geld halen, is ook moeilijk te begrijpen (verkoop hunner rantsoenen aan woekerprijzen), en het ware te wenschen, dat de bevoegde overheid krachtige maatregelen nam om zulks te verhinderen. Dan zouden zulke tooneeltjes niet meer plaats vinden.”