2e bureel
700#590 (2/2)
Voorwerp: Bevoorrading.- Brood en fijn gebak. Prijs en hoedanigheid.

Hoofdbureel van politie

Uitreksel der dagelijksche orders van 31-5-17.

Onderstaande schrijven in datum van 30-5-1917 van den heer Burgemeester medegedeeld aan mijne achtbare Ambtgenooten voor gevolg.

“Heden ochtend hebben er weer plunderingen van broodkarren plaats gehad in de buurt der Volkstraat. Ik vestig er uwe aandacht op dat er daar en in de omliggende straten zooveel mogelijk gewone politie moet geplaatst worden die de samenscholingen moet verhinderen. Ook is het  volstrekt noodig dat aan de burgeragenten worde aanbevolen met meer krachtdadigheid jegens het publiek op te treden wanneer het samenschoolt (zonder zich nochtans te laten gaan tot brutaliteit). Aan de organismen die voedingswaren vervoeren werd de raad gegeven de wagens zooveel mogelijk door personeel te doen vergezellen en ook gesloten wagens te gebruiken.”

Het is te hopen dat op die wijze, door een innige samenwerking, de ergerlijke incidenten, die zich toch maar voortdurend herhalen, een einde zullen nemen.

De Hoofdcommissaris van politie,
(get.) F. Schmit.