2e bureel
700#590 (1/2)
Voorwerp: Bevoorrading.- Brood en fijn gebak. Prijs en hoedanigheid.

Stad Antwerpen.
College van Burgemeester en Schepenen.
Zitting van Dinsdag 22 mei 1917.
Beraadslaging – proces-verbaal

Opzoekingen naar verborgen broodkoren.- In verband met de Collegiale beraadslaging van 18 deze, en vermits uit nadere inlichtingen blijkt, dat het wel degelijk en uitsluitelijk de opsporing geldt van meel- en korenvoorraden ten behoeve van de broodvoorziening der bevolking, zal den heer Hoofdcommissaris medegedeeld worden, dat hij de hulp der stedelijke politie mag verleenen waar zulks zal vereischt zijn.

Bij verordening:                                                                                  Het College,
De Secretaris,                                                                                      (get.) J. De Vos.
(get.) H. Melis