Afzender : Teles.

Geadresseerde : dear wefke en dito Fen

De Panne, den 13n Juni 1917

My dear wefke en dito Fen!

Heb zooeven uwen brief of liever uw briefje ontvangen van den 11n dezer. Op 2 dagen dus. Dat is voorwaar een record! Ik hoop dat mijn antwoord u even vroegtijdig of liever spoedig zal bereiken. Trek u die zaak van den eigenaar in het geheel niet aan: die man heeft volledig gelijk dat hij tracht betaald te geraken voor al de maanden dat het kwartier boortverhuurd wordt. Volgens mij is er maar een ding te doen: ge betaalt niets meer noch aan den eigenaar noch aan de huurster, dus voor Juli als iemand u komt lastig vallen toont ge eenvoudig het briefje of de melding die ik hier bijgevoegd heb; en ge geeft die aan niemand af ; voor Augustus doet ge hetzelfde, en vermits ik zeker in Augustus kom, zoo zal ik de zaak heelemaal regelen zooals het recht en de eerlijkheid dat verplicht. Maak u dus niet zenuwachtig: het beteekent allemaal heel weinig.

Theo had u op die enkele dagen fel veranderd gevonden: is het dan toch waar, Mag ik dan de verzekering niet hebben dat de scheiding u al minder en minder ondraaglijk wordt: is ze dan in uwe natuur nog geen gewoonte geworden? Ons zoontje leert immers toch prachtig: zie nu de 3de van de klas: wel ik ben zoo tevreden als het maar zijn kan. Ik vertel het onmiddellijk aan Optatus: wat zal hij er genoegen van hebben; hij trekt zich toch zoo het lot van dien kleine aan.

Heb dus nog enkele weken geduld: dan komt er vast eene beslissing, en zal ik alles schikken volgens uwen wensch en naar uwe gading. Ik herhaal wat ik op mijn kaartje geschreven heb: cinema! Wefke. Verstrooi u zooveel mogelijk. En dat is goed voor het zoontje ook. En wat zal ik hem hartelijk omhelzen als ik met de vacantie naar huis kom en hij een prachtig resultaat heeft. Dus tot toekomenden keer niet waar. Houdt u allen kloek en ontvangt de beste groetenissen van

Uwen toegenegen

Teles.