2e bureel
700#623

Het Vlaamsche Nieuws, Maandag, 18 juni 1917:

O, die boerkens!
Gisteren morgen werd de fruitmarkt op de Sint-Jansplaats in rep en roer gesteld, deels door de opkoopers en leurders, die de boeren tegemoet liepen en malkander opjoegen in de prijzen, deels door de boeren die overdreven prijzen vroegen.
Op verschillende plaatsen werden de fruitmanden omvergeloopen en gestolen. Er werd geroepen en getierd, dat hooren en zien verging. Soms hoorde men: ‘Dat is goed; ’t heeft lang genoeg geduurd!’
Het was de politie onmogelijk het volk tot bedaren te brengen; daarom worden de fruithandelaars verzocht de markt te verlaten. Gedeeltelijk werd aan dit verzoek voldaan.
Ook op de markt van de Oude Leeuwenrui ging het er alles behalve ordelijk aan toe en moest de politie meermaals tussen beide komen. Vele boerkens vonden het geraadzaam de markt te verlaten en elders schandprijzen te gaan vragen. Zoo werd in de Sint-Jacobstraat een boertje door tiental leursters van de Kattenstraat en omliggende ontmoet.

  • “Boerke, wat kosten uw kersen?”
  • “Een mark de kilo.”

Er wordt afgedongen, gescholden, de prijs komt op één frank.

  • “Toe” zeggen de leursters, “laat dan maar in.”
  • “Mij, tien kilo!”
  • “Mij, twintig! …”

De leursters worden bediend, en als ze hun waar vast hebben, betalen ze vijftig centiem het kilogram, en …

  • “Boerke, nu moogt ge kontent zijn dat we betalen, want ge verdient niks te krijgen! Zeggen de leursters, en gaan triomfantelijk heen.”