28 / 6 / 1917
Afzender: Teles;
Geadresseerde: dear wefke en Fen

De Panne, den 28ste Juni 1917
My dear wefke en hartelijke Fen,

Optatus die naar parijs vertrokken was, zoohaast hij het nieuws van de dood mijns vader vernomen had, heeft me nu per brief het nieuws bevestigd. Mijn vader is schielijk, overleden den 20n Juni, vermoedelijk tengevolge eener hartaderbreuk. Moeder drukt den wensch uit mij te zien, en mij niet alleen, maar ook u en de Fen. Dus als het met uwen wensch overeenkomt, dan gaan we met ons drieën naar Parijs in de maand Augustus.

Maar ik heb verder nagedacht. Indien de zaak niet lukt, waarover ik u dikwijls reeds onderhouden heb, zoudt u dan niet verkiezen in Parijs te blijven wonen. Dat zou zeer aangenaam zijn voor u, geestesverstrooiend buitenmate. Voor ’s zoontjes schoolgaan kunnen we ook niets beters verlangen. Gelieve me dus onbewimpeld uw gedacht te laten kennen: u beslist in hoogste instantie. Dan zou ik ook willen weten wanneer Fen’s vacantie begint. Zorg tevens dat kleedij in orde is, en pak en zak vaardig staat. De zak met boeken zou met mij medegaan naar de Panne, maar al de rest naar Parijs.

Ik zou dus op zekeren dag aankomen in Calais om 11 u 36. Onmiddellijk zou ik de noodige stappen aanwenden om de papieren klaar te maken, en dan en route… voor Zanzibar, ’s morgens om half zes en dan zijn we in Parijs om half vijf ’s avonds. Qu’ est- ce que je vous? van zulke schikking. En vermits ik negen dagen verlof heb voor Parijs, zoo zou ik in Parijs zelve alles kunnen afloopen, daar eenen goede woonst kiezen voor u, enz. enz. In uwen vorigen brief verontschuldigt u uzelven over het immer wederkeeren op de kwestie tusschen huurder en eigenaar. In Gods naam, beste vrouw, laat dat afwaaien, dat heeft niet het minste belang, steek dat uit het hoofd.

Verder heeft er wederom eene nederdaling plaats gehad van hemelsch manna: ter wille van het dure leven werden onze verblijfkosten met 20 % vermeerderd, dat is 1,60 fr. per dag; maar nu zijn de onkosten ook vermeerderd en daarover zal ik u later meer uitleg geven.

Maak dus alles klaar, of zij het dan voor een eenvoudig bezoek of wel voor eene echte verhuizing…. de zooveelste al, sinds het uitbreken van den oorlog.

Ik verwacht haastig een antwoord, en omhels u ondertusschen inniglijk van verre. Ook aan Fen mijne hartelijkste kussen.

Uw immer toegenegen

Teles.